REDOVNA SKUPŠTINA BICIKLISTIČKOG SAVEZA SRBIJE

Redovna sednica Skupštine Biciklistikog saveza Srbije zakazana je za 17. decembar 2022.

Objavljujemo Poziv i ostale materijale:

POZIV ZA SEDNICU REDOVNE SKUPŠTINE:

УДРУЖЕНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

На основу члана 28. Статута Бициклистичког савеза Србије, Члана 8.ст.1 и члана 11 став 2,3,4 Пословника о раду Скупштине, и Одлуке УО БСС сазивам:

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Бициклистичког савеза Србије

Седница ће се одржати дана 17. децембра са почетком у 15 часова у хотелу Далас у Шиду за коју предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор радних тела:
 • Радно Председништво – 3 члана
  • Верификациона комисија – 3 члана
  • Записничар и два оверивача записника
 • Верификација записника са:
 • Изборне седнице Скупштине Савеза одржане 14.03.2021. године.
 • Разматрање и усвајање Извештаја о раду савеза за 2021 годину,
 • Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Савеза за 2021 годину,
 • Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Савеза за 2021 годину,
 • Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана Савеза за 2022 годину,
 • Разно,

Напомена:

 • У складу са Статутом Скупштину БСС сачињавају по један представник сваког редовног чланова и један изабрани представника за све придружене чланове.

Уколико Скупштини неприсуствују законски заступници удружења молимо вас да Бициклистичком савезу Србије до почетка седнице доставите овлашћење за представника оверено печатом и потписаним од стране законског заступника.

Овлашћења се могу доставити електронском поштом на: office@bss.rs или личном предајом верификационој комисији на лицу места.

За сва додана питања око спровођења Скупштине можете се обратити Канцеларији Савеза на тел 011-32-34-616 или на званични мејл Савеза office@bss.rs

ПРЕДСЕДНИК

Радомир Павловић

У НАСТАВКУ СУ МАТЕРИЈАЛИ ПОТРЕБНИ ЗА СКУПШТИНУ:

LOGO BSS